Přihlášení uživatele


Pravidla užívání pro obchodování na serveru KreativníGalerie.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Registrací a následným užíváním serveru kreativnigalerie.cz vyjadřuje uživatel svůj plný souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami, etickým kodexem a zavazuje se k jejich dodržování. Následující text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem portálu a registrovaným uživatelem. Uživatel je povinen si prostudovat tyto podmínky používání.

Registrací na serveru kreativnigalerie.cz získá uživatel možnost užívat zároveň prostoru kreativnitechni­ky.cz.

Kreativnigalerie.cz je internetový obchodní server. Nabízí prostor ke zprostředkování on-line nákupu a prodeje řemeslného, rukodělného a uměleckého zboží, výtvarného materiálu, výtvarných a řemeslných kurzů a výtvarných technik mezi registrovanými uživateli.

Je zakázáno kopírovat a dále šířit bez souhlasu jejich autorů výrobky, texty, návody a články prezentované na www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz.

Nakládání s obsahem serverů www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Máte-li zájem kterýkoliv zveřejněný materiál užít, převzít dle §34 (1) c) autorského zákona, případně jej dále šířit či zpřístupňovat jiným způsobem, je nutné vyžádat si předem souhlas provozovatele serverů. Bez předchozího souhlasu není šíření, užití, převzetí ani zpřístupňování zde uveřejněných materiálů dovoleno.

Komunikačním jazykem je čeština.

I. Podmínky užívání

Provozovatel kreativnigalerie.cz a kreativnitechni­ky.cz:

Helena Kočová, Příčná 521, 331 51 Kaznějov, Česká republika IČO 722 46 766

(dále jen „provozovatel“) na straně jedné

a

registrovaný uživatel (na straně druhé)

uzavírají navzájem smluvní ujednání za následujících podmínek. Provozovatel umožňuje registrovanému uživateli využívat obchodní prostor serveru kreativnigalerie.cz za účelem zprostředkování nákupu a prodeje uměleckých a rukodělných výrobků tvořených výtvarnými, řemeslnými a kreativními technikami, výtvarného materiálu a pomůcek, výtvarných kurzů, apod. Komunitní a reklamní prostor ke své prezentaci, vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, kreativních nápadů a návodů, apod.

Obchodování na serveru kreativnigalerie.cz se mohou zúčastnit výhradně zaregistrované fyzické osoby starší 18 -ti let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům. Výjimku tvoří uživatelé, kterým byla provozovatelem registrace zrušena.

Uživatelé serveru ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru kreativnigalerie.cz nebo na uzavření smlouvy. Z toho důvodu si provozovatel vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup ke službám serveru a to i bez udání důvodů.

Provozovatel serveru nijak nezaručuje jeho trvalý a nepřetržitý provoz, ani dlouhodobé uchovávání a udržování všech dat uživatelů. Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru, či jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru.

Provozovatel neprověřuje identitu prodávajících ani kupujících a tudíž nezodpovídá za případy, ve kterých se prokáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Každý uživatel nese plnou právní odpovědnost za své jednání, konání a obchodování na serveru. Uživatel si je vědom veškerých právních důsledků svého chování. Každý uživatel je povinen se řídit platnými zákony a legislativou České republiky.

II. Registrace

Registrace je bezplatná.

Registrace pro uživatele (prodejce i nakupující) je zcela zdarma. Součástí registrace je řádně vyplněný registrační formulář.

Registrace je podmínkou pro obchodování na serveru kreativnigale­rie.cz.

Registrace na serveru kreativnigalerie.cz umožnňuje současně užívání serveru kreativnitechni­ky.cz za stejných podmínek. Registrace je pro oba servery společná.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného autentizačního e-mailu (tj. potvrzení registrace). Nepotvrzená registrace je nefunkční a tudíž neplatná.

Uživatel = Kupující i Prodávající je povinen uvést a udržovat na svém uživatelském profilu pravdivé, aktuální a platné registrační údaje.

Uživatel vyplňuje česky psaný registrační formulář.

Registruje si své uživatelské jméno a heslo.

Registrací uživatel potvrzuje svůj plný souhlas s touto smlouvou a podmínkami užívání.

Uživatel (fyzická, právnická osoba) je povinen při registraci vyplnit řádně Registrační formulář, ve kterém je povinen uvádět vždy pravdivé a aktuální údaje.

V případě změny, kteréhokoli z těchto údajů je povinen jej neprodleně opravit nebo doplnit. Uživatelé mají zaručen stálý přístup ke svým údajům a mohou je kdykoli změnit nebo doplnit dle potřeby na svém uživatelském profilu. Uživatelé jsou oprávněni žádat provozovatele o odstranění veškerých údajů týkajících se jejich osoby z databáze po ukončení smluvního vztahu na serveru kreativnigale­rie.cz. Smluvní vztah může být ukončen jen v případě, že prodejce vyřídil veškeré došlé objednávky a vyrovnal všechny své závazky k serveru kreativnigale­rie.cz.

Registrací se uživatel zavazuje vzájemně plnit své závazky vůči protistraně (prodávající – kupující) plynoucí z navzájem uzavřeného obchodu. Prodejce se zavazuje včas, řádně, s maximální pečlivostí a v dohodnutých termínech vyřizovat došlé objednávky (prodávat výhradně kvalitní a nezávadné zboží). Kupující se zavazuje včas uhradit a odebrat objednané zboží v dohodnutých termínech a sjednaným způsobem.

Prodávající registrací na kreativnigalerie.cz vyjadřuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů kupujícímu po přijetí a potvrzení objednávky.

Kupující registrací na kreativnigalerie.cz vyjadřuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů prodejci po odeslání objednávky.

Provozovatel je oprávněn poskytnout uživatelům (prodávajícímu, nakupujícímu) veškeré nezbytné údaje o protistraně nutné k uskutečnění sjednaného obchodu, zaslání zboží, vyřízení reklamace, apod. (tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, místo trvalého, popř. přechodného pobytu a naopak).

Provozovatel nemá možnost ověřovat totožnost uživatelů, tudíž nenese žádnou odpovědnost za pravdivost nebo nepravdivost osobních a obchodních údajů jimi uvedených. Každý uživatel si zvolí své přihlašovací heslo a to je povinen držet v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za neoprávněné užití hesla či uživatelského účtu jinou osobou.

Zrušení registrace. Uživatel má možnost kdykoli požádat provozovatele o zrušení registrace (vymazání osobních údajů z databáze) a tím zrušit svůj uživatelský účet. Registraci a uživatelský účet lze zrušit, jen v případě, že prodejce vyřídil veškeré došlé objednávky a vyrovnal všechny své závazky k serveru kreativnigale­rie.cz.

III. Zakázané zboží

Každý prodejce plně zodpovídá za nabízené zboží a je povinen při jeho prodeji postupovat podle platných zákonů a legislativy České republiky. Registrovaný prodejce smí na serveru kreativnigalerie.cz nabízet pouze specifické druhy zboží a materiálu (viz. bod V.). Je zakázáno přeprodávat zboží jiných autorů, výrobců. Na serveru kreativnigalerie.cz je zakázáno vkládat a nabízet zboží, jehož prodej, nabídka, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy nebo porušuje zákony České republiky. Je zakázáno zvláště nabízet zboží, které se neslučuje se zaměřením toho serveru, zboží ke kterému prodejce nemá právo jej prodávat, zboží, které je zastaveno nebo u kterého jsou omezena vlastnická práva, zboží, jehož prostřednictvím by mohlo dojít k porušování práva na ochranu osobního a duševního vlastnictví (autorská práva, práva k ochranným známkám, nelegální rozmnoženiny autorských děl, bez označení původu, plagiátorství, apod.). Zakázáno je nabízet a prodávat a propagovat alkohol, zbraně, omamné a psychotropní látky, pornografii, erotické služby, materiály a pomůcky a vše s tímto související. Zboží nebo texty určené k propagaci a šíření extremismu (levice i pravice), apod. tematikou.

Je zakázáno nabízet, prodávat a jakkoli prezentovat návody, fotografie a texty, které nejsou osobně vytvořeny uživatelem a jsou jsou chráněny autorskými právy. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.

V případě, že bude tvrzení uživatele nepravdivé, je uživatel povinen nahradit provozovateli serveru www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz veškerou způsobenou škodu.

Je zakázáno kopírovat a dále šířit bez souhlasu jejich autorů výrobky, texty, návody a články prezentované na www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz.

Nakládání s obsahem serverů www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Máte-li zájem kterýkoliv zveřejněný materiál užít, převzít dle §34 (1) c) autorského zákona, případně jej dále šířit či zpřístupňovat jiným způsobem, je nutné vyžádat si předem souhlas provozovatele serverů. Bez předchozího souhlasu není šíření, užití, převzetí ani zpřístupňování zde uveřejněných materiálů dovoleno.

Každý uživatel kreativnigalerie.cz má za povinnost v případě nálezu zakázaného zboží nebo textů na tomto serveru ihned upozornit na tuto skutečnost provozovatele kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit okamžitě zakázané zboží a návody ze systému. Provozovatel si vyhrazuje právo a to pouze ve výjimečných případech odstranit ze systému zboží bez udání důvodů.

IV. Nákup zboží

Nakupující neplatí serveru žádnou provizi ani poplatek za zprostředkování nákupu. Platí cenu za vybrané zboží a jeho přepravu a to předem na účet prodávajícího, podle jeho konkrétních obchodních podmínek a zvyklostí.

Nakupovat zboží může pouze registrovaný uživatel (nakupující). Nákup na serveru probíhá on-line. Nakupující si vybírá a nakupuje zboží s plným vědomím toho, že provozovatel je pouze a výhradně zprostředkovatelem obchodu, tj. nabídky (prodejců) a poptávky (kupujících). Provozovatel poskytuje výhradně prostor pro uskutečnění obchodu (není vlastníkem nabízeného zboží ani nemůže provádět jeho kontrolu) a tudíž za prodávané zboží (jeho kvalitu, dostupnost, vyobrazení, materiál, atd.) nijak nezodpovídá. Nakupující si je vědom, že zboží nakupuje přímo od registrovaných prodejců. Prodejce plně zodpovídá za nabízené zboží a je povinen při prodeji postupovat podle platných zákonů a legislativy České republiky.

Nakupující si je plně vědom toho, že zboží jím vkládané do nákupního koše může pocházet od více prodejců (vznikne několik dílčích objednávek). V takovém případě kupující bere na vědomí, že nemusí být akceptovány všechny položky učiněné objednávky, zboží nebude dodáno současně a každý ze zúčastněných prodejců si bude účtovat (připočítávat) ke svému balíčku poplatek za poštovné a balné podle typu distribuce. Toto se promítne do finální objednávky. Kupující bere na vědomí, že každý prodejce používá jiný způsob distribuce a jiný způsob platby. Výše poštovného závisí jak na způsobu distribuce, tak na velikosti a váze konkrétního zboží.

V případě, že kupující objednává více kusů zboží od jednoho prodejce, bude cena poštovného upravena dle celkové váhy a rozměru zboží. O úpravě této částky a počtu dostupných kusů (potvrzena pouze část objednávky) je kupující informován v „upravené objednávky čekající na potvrzení“. Prodejce je povinen tuto změnu zaslat kupujícímu k potvrzení. Zde má kupující možnost zhodnotit aktuální stav objednávky (po změně) a porovnat jej s původním. Současně s provedenou změnou prodejce zasílá písemné vysvětlení. Kupující se rozhodne, zda ji přijme (potvrdí) nebo odmítne (zruší objednávku).

Nakupující si je vědom toho, že odesláním své objednávky pouze informuje prodávajícího o svém úmyslu zakoupit dané zboží. Objednávka vstupuje v platnost jejím potvrzením (přijetím) ze strany prodávajícího. Prodávající má právo došlou objednávku nepotvrdit (odmítnou) a to celou nebo jen její část. Nakupující je povinen uhradit cenu za zboží (včetně poštovného) předem nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. Zboží bude zasláno nakupujícímu bezodkladně po připsání dané částky na účet prodávajícího nejpozději do 10 dnů od připsání peněz na účet prodávajícího.

Nakupující za své nákupy neplatí provozovateli žádnou provizi ani poplatek za zprostředkování nákupu. Platí pouze finální (celkovou) částku uvedenou na závazné a prodávajícím potvrzené objednávce. Tuto částku hradí předem na účet prodávajícího (dle konkrétních platebních podmínek daného prodejce).

Závazným uzavřením obchodu na kreativnigalerie.cz se rozumí to, že v momentě uzavření obchodu mezi nakupujícím a prodávajícím přechází veškerá zodpovědnost za platbu a distribuci zboží výhradně na strany kupující – prodávající. Kreativnigalerie.cz nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího, ani za distribuci zboží ze strany prodávajícího. Za případné vzniklé konflikty v tomto procesu nenese kreativnigalerie.cz žádnou odpovědnost. Řeší je zúčastněné strany sami na vlastní náklady.

Výhradní zodpovědnost za dodržení termínu platby nese kupující.

Výhradní zodpovědnost za dodržení termínu dodávky a kvality zboží a použitého materiálu nese prodejce.

Nakupující má právo hodnotit prodejce na jeho profilové stránce.

Platba za zboží probíhá výhradně mezi stranami kupující – prodávající.

Veškerý obchodní kontakt probíhá výhradně mezi nakupujícím a prodávajícím. Veškerá zodpovědnost za platbu a distribuci zboží přechází výhradně na strany kupující – prodávající.

V. Prodej zboží

Prodejce má právo si zdarma vytvořit svoji vlastní autorskou galerii a vkládat do ní libovolný počet výrobků.

Zdarma získává prodávající vlastní doménu kreativnigale­rie.cz/uživ. jmé­no.

Prodejce platí provozovateli provizi z prodeje svého zboží. Za poplatek může využívat reklamní prostor denních nabídek a akcí.

Prodávající smí nabízet pouze vlastní výrobky, které sám vytvořil, umělecky dotvořil, kreativně upravil, jsou jeho uměleckým vyjádřením a je oprávněn k jejich prodeji.

Prodejce nese plnou odpovědnost za kvalitu a původ zboží, použitý materiál, zvolené výtvarné a výrobní techniky, atd. V případě reklamace, právního sporu, atd. je povinen na požádání toto doložit.

Provozovatel serveru kreativnialerie.cz poskytuje výhradně prostor pro zprostředkování obchodu. Neprodává a nevlastní vložené zboží a není tudíž odpovědný za prodávané zboží (jeho kvalitu, dostupnost, vyobrazení, materiál, atd.). Provozovatel serveru není zodpovědný za proces nákup – prodej, za přepravu zboží, za vzniklé reklamace, ani za případné spory mezi nakupujícím a prodávajícím.

Registrovaný prodejce smí na serveru kretivnigalerie.cz nabízet pouze specifické druhy zboží. Jedná se o umění, módu, grafický design, rukodělné a řemeslné zboží vlastní výroby, lidová řemesla. Zboží, které jeho výrobce sám vytvořil, umělecky přetvořil, kreativně upravil, popř. zboží umělecky renovované. Veškeré zboží musí být bez závad a nepoužité. V případě zboží umělecky renovovaného (je použité, nebo z použitých částí) musí být na tuto skutečnost zvláště upozorněno (aby si jí byl kupující 100% vědom). Je zakázáno přeprodávat zboží jiných autorů, výrobců.

Dále mohou prodejci nabízet veškerý výtvarný materiál a pomůcky, výtvarné kurzy. Tyto kurzy s výukou výtvarných, řemeslných a kreativních technik mohou být nabízeny formou osobní účasti nebo formou on-line kurzů.

Je přísně zakázáno vkládat zakázané zboží (viz. bod III.)!

Prodejce je povinen veškeré své nabízené zboží umísťovat kvůli přehlednosti do odpovídajících kategorií. Uživateli je zakázáno vkládat obsah, který obsahuje osobní nebo kontaktní údaje, které by mohly vést k obcházení serveru kreativnialerie.cz a uzavírání obchodů mimo kreativnigale­rie.cz. Zejména je zakázáno vkládat do textů, popisků, komentářů, obrázků, diskusí, článků, atd. kontaktní údaje prodejce (jméno, příjmení, tel. číslo, internetové odkazy, e-mailové adresy, poštovní adresy atd.). Je zakázáno do obsahu vkládat html značky, skripty, programy apod., ať už se záměrem ovlivnit prodejnost zboží nebo se záměrem poškodit či ohrozit funkčnost serveru kreativnigale­rie.cz.

Prodejce je povinen věrně zobrazit (kvalitní barevné fotografie) a podrobně a přesně popsat nabízený výrobek (ze všech stran), aby měl zákazník dokonalou představu o nabízeném zboží. Důkladně popsat použité materiály, barvy, způsob zpracování a následnou údržbu výrobku! (předcházet tak zbytečným reklamacím vycházejícím z mylné představy kupujícího)

Je nutno, aby prodejce vlastnil příslušná oprávnění k výrobě a prodeji jím nabízených výrobků, pokud je toto zákonem požadováno (hygienické normy, registrace na puncovním úřadu, atd.).

Prodávající má právo kdykoli vymazat nabízené zboží, upravit nebo měnit jeho popis. Veškeré ceny vkládaného zboží musí být uvedeny včetně DPH (pokud je prodejce plátcem).

Prodávající je informován o objednávce zboží na své uživatelské stránce v sekci „Prodejce“-„Moje objednávky zboží“.

Tato informace není zcela závazná, prodejce může objednávku odmítnout celou nebo přijmout a potvrdit pouze její část. V takovém případě posílá upravenou objednávku spolu s vysvětlením zpět kupujícímu k odsouhlasení. Kupující má právo s částečnou objednávkou nesouhlasit a takovou objednávku zrušit.

Prodejce se zavazuje včas, řádně, s maximální pečlivostí a v dohodnutých termínech vyřizovat došlé objednávky (prodávat výhradně kvalitní a nezávadné zboží). Zboží se expeduje v co nejkratším možném čase po zaplacení závazné objednávky nejpozději do 10dnů. Prodávající nese odpovědnost za kvalitu a původ jím nabízeného zboží a toto je povinen na požádání doložit provozovateli v případě právních sporů a podobně. Je zakázáno nabízet výrobky jiné, než ty výše specifikované.

Závazným uzavřením obchodu na kreativnigalerie.cz se rozumí to, že v momentě uzavření obchodu mezi nakupujícím a prodávajícím přechází veškerá zodpovědnost za platbu a distribuci zboží výhradně na strany kupující – prodávající. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího, ani za distribuci zboží ze strany prodávajícího. Za případné vzniklé konflikty v tomto procesu nenese provozovatel kreativnigalerie.cz žádnou odpovědnost. Řeší je zúčastněné strany sami na vlastní náklady.

Výhradní zodpovědnost za dodržení termínu platby nese kupující.

Výhradní zodpovědnost za dodržení termínu dodávky a kvality zboží a použitého materiálu nese prodejce.

Nakupující má právo hodnotit prodejce na jeho profilové stránce.

Platba za zboží probíhá výhradně mezi stranami kupující – prodávající.

Veškerý obchodní kontakt probíhá výhradně mezi nakupujícím a prodávajícím. Veškerá zodpovědnost za platbu a distribuci zboží přechází výhradně na strany kupující – prodávající. Kreativnigalerie.cz nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího, ani za distribuci zboží ze strany prodávajícího. Kreativnigalerie.cz slouží výhradně, jako zprostředkovatel nabídky (prodejce) a poptávky (kupující). Poskytuje výhradně prostor pro uskutečnění obchodu (není vlastníkem nabízeného zboží). Po zprostředkování obchodu probíhá prodej a koupě zboží přímo mezi zúčastněnými stranami (prodejce, kupující) a to na základě standardních (a jimi vzájemně potvrzených) obchodních postupů a pravidel. Prodejce plně zodpovídá za nabízené zboží a je povinen při prodeji postupovat podle platných zákonů a legislativy České republiky.

VI. Provize za zprostředkovaný prodej zboží

Vložení nabídky zboží na kreativnigalerie.cz je zcela zdarma.

Faktury za provizi se generují ze schválených objednávek (schválených prodejcem i zákazníkem). Provize je účtována pouze v případě uskutečněného zprostředkovaného prodeje zboží. Za zprostředkovaný prodej na www.kreativnialerie.cz se považuje přijetí závazné objednávky kupujícího prodejcem. Tato provize nabývá platnosti ve chvíli uhrazení celé částky kupujícím na účet prodávajícího. Za zprostředkování prodeje je prodejce povinen uhradit provozovateli provizi.

Provize za zprostředkování prodeje je 11%, u položek s cenou do 10 Kč/ kus je jednotná provize 1 Kč. Připočítává se k ceně vloženého výrobku, je účtována prodejci čtvrtletně, pokud její výše překročí 100 Kč včetně doplňkových služeb. Na konci kalendářního roku jsou generovány automaticky všechny provize (i s nižší hodnotou). Faktura je prodejci zaslána na jeho emailovou adresu. Každému je tak dostupná k vytištění. Placena je na účet provozovatele. Průběžný stav provizí má neustále pod kontrolou ve své galerii na místě „Prodejce“ – „moje faktury za provize“- aktuální přehled. Pokud dojde k situaci, že prodejce má důvod žádat o slevu, může tak učinit v menu „Moje faktury za provize"- „požadavky“ – „nový požadavek“. Tyto případy budou projednávány individuálně. Pokud se objednávka stornuje před fakturací, je storno provize automatické. Pokud již byla provize vyfakturovaná, je třeba vyplnit žádost o slevu. Při uznání žádosti nebudou prodejci vráceny peníze, ale v příští faktuře za provizi bude uplatněna patřičná sleva na provizi nebo může být čerpána sleva v příslušné hodnotě formou doplňkových služeb.

Provozovatel v současné době není plátcem DPH.

Provize jsou splatné do 14-ti dnů od oznámení a to bezhotovostním převodem na účet provozovatele. V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu splatnosti je provozovatel oprávněn pozastavit nebo zcela odstranit z nabídky zboží uživatele (prodejce), pozastavit nebo zcela zrušit jeho účet a nepovolit opětovnou registraci na serveru kreativnigale­rie.cz. V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,1 % částky za každý den prodlení.

Server kreativnigalerie.cz nemá žádnou povinnost řešit případné spory mezi uživateli (prodávajícím a kupujícím). Prodávající nemá žádný právní nárok na vrácení vracení provize v případě sporu s kupujícím.

VII. Pravidla pro neprodejní sekce

Tato pravidla jsou závazná pro užívání veškerých komunitních prvků (uživatelských zpráv, diskusí, komentářů, kreativnitechni­ky.cz, akcí atd.) na serveru kretivnigalerie.cz.

Kreativnigalerie.cz je zároveň prostorem pro komunikaci mezi jednotlivými uživateli, podporuje jejich prezentaci, výměnu kreativních nápadů, návodů a zkušeností (kreativnigale­rie.cz – kreativ, diskuse, komentáře, kluby, akce, uživatelské zprávy, atd.). Provozovatel nenese odpovědnost za žádné jednání či obsah (žádné texty, grafiku, fotografie, atd.) vložený uživatelem.

Reklamní prostor (doplňkové služby)

Denní nabídka prodejců – je prostor na hlavní straně, kam mohou prodejci každý den za poplatek umisťovat své výrobky. Je to způsob inzerce, který vám dává možnost upozornit přímo na vaši galerii.

Kreativnitechni­ky.cz – zde mají uživatelé možnost vkládání tematických článků (příspěvků) zdarma, do příslušných kategorií. Článek je přímo propojen na profilovou stránku vkládajícího. Mohou tak inspirovat své zákazníky, upozornit na originální výtvarné techniky, které používají, na prodávaný materiál a pomůcky. Ukázat možnost užití (aranžování) svých výrobků, dál tak rozvíjet zákazníkovu i svou fantazii. Nabízíme zde několik základních kategorií – výtvarné techniky, dekorace a recepty. Odkazy na tyto příspěvky jsou umístěny také na profilové stránce prodejce a dostupném banneru.

Akce – kalendář akcí. Na tomto místě mohou prodejci prezentovat kurzy, výstavy, módní přehlídky atd., které pořádají.

Reklamní banner – slouží jako odkaz na profil prodejce, galerii a aktivity na našem serveru

Komunitní prostor

Uživatelské zprávy – prostor, ve kterém mohou uživatelé komunikovat pomocí zpráv. Tyto zprávy nejsou propojeny na e – maily, jedná se o vnitřní komunikaci na serveru.

Diskuse – místo pro dotazy a názory

Kreativnitechni­ky.cz – je současně komunitním i reklamním prostorem (zdarma).

Kluby – prostor pro založení tematických klubů

Je zakázáno v rámci komunitního prostoru poškozovat či napadat jiné prodejce a nakupující. Je zakázáno zveřejňovat obsah porušující autorská práva. Uživateli je zakázáno vkládat obsah, který obsahuje osobní nebo kontaktní údaje, které by mohly vést k obcházení serveru kreativnigalerie.cz a uzavírání obchodů mimo kreativnialerie.cz. Zejména je zakázáno vkládat do textů, popisků, komentářů, obrázků, diskusí, článků, atd. kontaktní údaje prodejce (jméno, příjmení, tel. číslo, internetové odkazy, e-mailové adresy, poštovní adresy atd.). Je zakázáno do obsahu vkládat html značky, skripty, programy apod., ať už se záměrem ovlivnit prodejnost zboží nebo se záměrem poškodit či ohrozit funkčnost serveru kreativnigale­rie.cz. Je zakázáno rozesílat, reklamní nebo obtěžující informace, umisťovat reklamní nebo obtěžující upozornění či hyperodkazy s reklamním charakterem zvláště s odkazem mimo server kretivnigalerie.cz. Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž. Je zakázáno prostřednictvím příspěvků podrývat autoritu provozovatele či svým jednáním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a jeho zaměstnancům.

VIII. Ochrana osobních údajů uživatelů

Provozovatel chrání data, týkající se osobních údajů registrovaných uživatelů získaných jejich registrací ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou (výměny údajů prodejce, kupující, přepravce) předání těchto údajů protistraně za účelem zprostředkování obchodu a přepravy zboží. Výjimkou je soudně nebo zákonně nařízené sdělení údajů.

Provozvatel je oprávněn předat osobní údaje protistraně také v případě reklamace či stížnosti na nedodání zboží.

Uživatel má možnost kdykoli požádat provozovatele o vymazání osobních údajů z databáze a tím zrušit svoji registraci doručením žádosti na adresu provozovatele. Osobní údaje a uživatelský účet nelze vymazat, pokud uživatel nemá zaplaceny všechny faktury a uzavřené všechny objednávky zboží.

IX. Záruka a reklamace

Forma zásilky – zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození.

Převzetí zboží – zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Vrácení zboží – na základě zákona má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů a v originálním obalu. Nutno předem upozornit prodejce prostřednictvím zprávy „zaslat zprávu prodejci“ u příslušné objednávky.

Záruka a reklamace – záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Zákonná záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním, nevhodnou údržbu a manipulaci. Nutno předem upozornit prodejce prostřednictvím uživatelských zpráv.

X. Závěrečná ustanovení

Uživatel dává souhlas provozovateli k užití vloženého obsahu (např. grafiky, obrázků, fotografií, textů, návodů, atd.) za účelem propagace serveru kreativnigale­rie.cz. Uživatel dává souhlas s postoupením tohoto obsahu třetím stranám (např. časopisům, specializovaným nebo reklamním serverům, apod.) za účelem reklamy a propagace. Provozovatel má právo obsah doplnit propagačními a jinými informacemi a texty, atd. Každý takto použitý obsah bude označen logem kreativnigale­rie.cz, popř. kreativnigale­rie.cz/uživatel.

Uživatelé nemají žádný právní nárok na registraci či užívání kreativnigale­rie.cz. Provozovatel neručí za funkčnost popř. dostupnost kreativnigale­rie.cz. Provozovatel má právo uživatele omezit v používání kreativnigalerie.cz nebo mu v něm zabránit. Provozovatel má právo jakkoli zasáhnout do obsahu kreativnigale­rie.cz, upravit jej nebo jej smazat.

Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru, či jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru.

Uživatel dává registrací souhlas s tím, že mu budou provozovatelem zasílány obchodní i neobchodní informace týkající se provozu kreativnigale­rie.cz, fakturace atd. prostřednictvím e-mailu.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit tuto smlouvu (zrušit registraci) tomu uživateli, který nedodržuje tyto podmínky a pravidla. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, pravidla, poskytování služeb a to i bez předchozího oznámení.

Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu autora či provozovatele zakázáno.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek užívání. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

Součástí obchodních podmínek a podmínek užívání je etický kodex.

Smlouva uzavřená podle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Všichni uživatelé kreativnigalerie.cz jsou povinni vždy a za všech okolností dodržovat právní řád České republiky a obecně známé zásady dobrých mravů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.